Item: N32247B1

pureDKNY Slim Shirt

($1,000.00)—$0.00

Check Stripe pureDKNY Slim Shirt. 28" shoulder to hem length.